User Tools

Site Tools


10065-lan-anh-ho-ng-h-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10065-lan-anh-ho-ng-h-u-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Lan Anh hoàng hậu</​b>​ (chữ Hán: 蘭英皇后),​ không rõ năm sinh năm mất, là một hoàng hậu nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. BÀ là thê phối của Lý Nhân Tông.
 +</p>
  
 +<​p>​Tiểu sử của Lan Anh hoàng hậu hoàn toàn mù mờ. Vì bà chỉ được nhắc đến trong sự kiện lập Hậu của Lý Nhân Tông, bên cạnh bà còn có Khâm Thiên hoàng hậu và Chấn Bảo hoàng hậu. Cả ba bà đều được lập làm hoàng hậu năm Hội Tường Đại Khánh thứ 6 (1115)<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ nhưng đều không có con với Nhân Tông.
 +</​p><​p>​Nguyên văn: <​i>"​Ất Mùi, Hội Tường Đại Khánh năm thứ 6 [1115], (Tống Chính Hòa năm thứ 5). Mùa xuân, tháng giêng, phong ba Hoàng hậu là Lan Anh, Khâm Thiên, Chấn Bảo và 36 cung nhân, Bấy giờ vua không có con trai, cho nên lập nhiều hoàng hậu và cung nhân, làm đàn chạy để cầu tự"</​i>​.
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181012074100
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.100 seconds
 +Real time usage: 0.125 seconds
 +Preprocessor visited node count: 788/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17822/​2097152 bytes
 +Template argument size: 357/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 431/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,009 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 100.985 ​     1 -total
 + ​58.40% ​  ​58.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​48.23% ​  ​48.700 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.28% ​  ​19.469 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7853;​u_phi_nh&​agrave;​_L&​yacute;​
 + ​17.46% ​  ​17.637 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  4.29%    4.335      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S-ttl
 +  3.51%    3.542      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S-reg
 +  3.23%    3.258      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.18%    2.199      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S-start
 +  2.16%    2.185      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7843;​_2
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1330810-0!canonical and timestamp 20181012074100 and revision id 35214323
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10065-lan-anh-ho-ng-h-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)