User Tools

Site Tools


10066-lan-h-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10066-lan-h-n-la-gi [2018/11/07 17:12]
127.0.0.1 external edit
10066-lan-h-n-la-gi [2019/01/07 07:22] (current)
thaoit
Line 41: Line 41:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1362659-0!canonical and timestamp 20181013232416 and revision id 26495176 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1362659-0!canonical and timestamp 20181013232416 and revision id 26495176
  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<​header>​ 
 +<h1 class="​news-title"​ data-field="​title">​9 khối ph&​aacute;​o ngoại được g&​oacute;​i gọn trong th&​ugrave;​ng h&​agrave;​ng c&​oacute;​ m&​atilde;​ vạch&​nbsp;</​h1>​ 
 +<div id="​video-embebsport"​ class="​video-embebsport avatarBrand">​ 
 +<​figure><​img title="​9 khối ph&​aacute;​o ngoại được g&​oacute;​i gọn trong th&​ugrave;​ng h&​agrave;​ng c&​oacute;​ m&​atilde;​ vạch"​ src="​http://​sohanews.sohacdn.com/​thumb_w/​660/​2018/​photo1541424106288-1541424106786-crop-15414241152651649272320.jpg"​ alt="9 khối ph&​aacute;​o ngoại được g&​oacute;​i gọn trong th&​ugrave;​ng h&​agrave;​ng c&​oacute;​ m&​atilde;​ vạch"​ width="​660"​ data-field="​firstphoto"​ /></​figure>​ 
 +</​div>​ 
 +<div class="​mgt10 clearfix"><​center><​em>​G&​oacute;​i h&​agrave;​ng được đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i cẩn thận, <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​c&​oacute;​ m&​atilde;​ vạch</​a>​.</​em></​center></​div>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​clearfix mgt15">​ 
 +<div class="​detail-body">​ 
 +<h2 class="​news-sapo"​ data-field="​sapo">​Lực lượng chức năng đ&​atilde;​ ph&​aacute;​t hiện tại khu vực đường An Dương Vương, TP Vinh, nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n của một c&​ocirc;​ng ty chuyển ph&​aacute;​t h&​agrave;​ng ho&​aacute;​ tr&​ecirc;​n địa b&​agrave;​n th&​agrave;​nh phố Vinh đang tiến h&​agrave;​nh giao một g&​oacute;​i h&​agrave;​ng lớn c&​oacute;​ nhiều dấu hiệu khả nghi.</​h2>​ 
 +<div id="​relationnews"​ class="​relationnews">&​nbsp;</​div>​ 
 +<div data-check-position="​body_start">&​nbsp;​Chiều ng&​agrave;​y 5-11-2018, tại khu vực đường An Dương Vương, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, ph&​ograve;​ng Cảnh s&​aacute;​t kinh tế C&​ocirc;​ng an tỉnh Nghệ An đ&​atilde;​ ph&​aacute;​t hiện một vụ vận chuyển&​nbsp;​ph&​aacute;​o&​nbsp;​bằng h&​igrave;​nh thức giao h&​agrave;​ng.</​div>​ 
 +<div class="​clearfix news-content"​ data-field="​body">​ 
 +<​p>​Theo đ&​oacute;,​ qua c&​ocirc;​ng t&​aacute;​c nghiệp vụ, v&​agrave;​o hồi 13h45 ph&​uacute;​t,​ lực lượng chức năng đ&​atilde;​ ph&​aacute;​t hiện tại khu vực đường An Dương Vương, phường Trường Thi, TP Vinh - nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n của một c&​ocirc;​ng ty chuyển ph&​aacute;​t h&​agrave;​ng ho&​aacute;​ tr&​ecirc;​n địa b&​agrave;​n th&​agrave;​nh phố Vinh đang tiến h&​agrave;​nh giao một g&​oacute;​i h&​agrave;​ng lớn c&​oacute;​ nhiều dấu hiệu khả nghi.</​p>​ 
 +<​p>​Thu&​ecirc;​ nguy&​ecirc;​n chuyến xe tải giao 1 tạ ph&​aacute;​o cho kh&​aacute;​chTiến h&​agrave;​nh kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng đ&​atilde;​ ph&​aacute;​t hiện trong g&​oacute;​i h&​agrave;​ng c&​oacute;​ chứa một số lượng gồm 9 khối ph&​aacute;​o c&​oacute;​ chữ nước ngo&​agrave;​i được đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i cẩn thận. Lực lượng chức năng đ&​atilde;​ tiến h&​agrave;​nh lập bi&​ecirc;​n bản, đưa tang vật v&​agrave;​ người li&​ecirc;​n quan về trụ sở để l&​agrave;​m việc.</​p>​ 
 +<​center></​center>​ 
 +<​p>​Tại cơ quan C&​ocirc;​ng an, nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n giao h&​agrave;​ng cho biết g&​oacute;​i h&​agrave;​ng tr&​ecirc;​n được nhận v&​agrave;​ giao theo địa chỉ được ghi tr&​ecirc;​n g&​oacute;​i h&​agrave;​ng. Nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n giao h&​agrave;​ng li&​ecirc;​n hệ với người nhận bằng điện thoại.</​p>​ 
 +<​p>​Được biết, đ&​acirc;​y l&​agrave;​ một trong những thủ đoạn mới được ph&​aacute;​t hiện của tội phạm về ph&​aacute;​o nhằm trốn tr&​aacute;​nh sự ph&​aacute;​t hiện của cơ quan chức năng.</​p>​ 
 +<​p>​Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, l&​agrave;​m r&​otilde;​.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
10066-lan-h-n-la-gi.txt · Last modified: 2019/01/07 07:22 by thaoit