User Tools

Site Tools


10072-landri-sales-la-gi

Landri Sales là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1193,316 km², dân số năm 2007 là 5618 người, mật độ 4,71 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10072-landri-sales-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)