User Tools

Site Tools


10078-lanzarana-largeni-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10078-lanzarana-largeni-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Lanzarana largeni</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn3.1 NT vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Status_iucn3.1_NT_vi.svg/​220px-Status_iucn3.1_NT_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Status_iucn3.1_NT_vi.svg/​330px-Status_iucn3.1_NT_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Status_iucn3.1_NT_vi.svg/​440px-Status_iucn3.1_NT_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Sắp bị đe dọa<​small>​ (IUCN 3.1)<sup id="​cite_ref-IUCN_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Amphibia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Anura</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Ranidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​Lanzarana</​b></​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Clarke,​ 1982</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​L. largeni</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Lanzarana largeni</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Lanza,​ 1978) </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Lanzarana largeni</​b></​i>​ là một loài ếch thuộc họ Ranidae. Nó là đại diện duy nhất của chi <​i><​b>​Lanzarana</​b></​i>​.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Đây là loài đặc hữu của Somalia.
 +</​p><​p>​Môi trường sống tự nhiên của chúng là xavan khô, vùng cây bụi khô khu vực nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, đồng cỏ khô nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới vùng đất thấp, đầm nước ngọt có nước theo mùa, khu vực trữ nước, và ao. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-IUCN-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREFBalletto,​_E.,​_Lanza,​_B._&​amp;​_Nistri,​_A.2014"​ class="​citation web">​Balletto,​ E., Lanza, B. &amp; Nistri, A. (2004). “<​i>​Lanzarana largeni</​i>​”. <​i>​Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2013.2</​i>​. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ALanzarana+largeni&​amp;​rft.atitle=Lanzarana+largeni&​amp;​rft.au=Balletto%2C+E.%2C+Lanza%2C+B.+%26+Nistri%2C+A.&​amp;​rft.aulast=Balletto%2C+E.%2C+Lanza%2C+B.+%26+Nistri%2C+A.&​amp;​rft.date=6+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=S%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F+IUCN+c%C3%A1c+lo%C3%A0i+b%E1%BB%8B+%C4%91e+d%E1%BB%8Da.+Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+2013.2&​amp;​rft.pub=Li%C3%AAn+minh+B%E1%BA%A3o+t%E1%BB%93n+Thi%C3%AAn+nhi%C3%AAn+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdetails%2F58325&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ALanzarana+largeni&​amp;​rft.btitle=Danh+s%C3%A1ch+l%C6%B0%E1%BB%A1ng+c%C6%B0+trong+s%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F&​amp;​rft.date=3+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=IUCN&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdocuments%2Famphibians%2Fgaa_redlist_by_genus.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Lanzarana largeni tại Wikispecies</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Grasfrosch.jpg/​50px-Grasfrosch.jpg"​ width="​50"​ height="​36"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Grasfrosch.jpg/​75px-Grasfrosch.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Grasfrosch.jpg/​100px-Grasfrosch.jpg 2x" data-file-width="​784"​ data-file-height="​569"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết về ếch nhái thật sự  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181024020914
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.231 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1865/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23758/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1087/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2315/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.040/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.72 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 192.775 ​     1 -total
 + ​48.48% ​  ​93.465 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​27.86% ​  ​53.707 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​26.34% ​  ​50.783 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.46% ​  ​39.440 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN2013.2
 + ​19.55% ​  ​37.678 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​18.09% ​  ​34.865 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.42% ​  ​20.081 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ranidae-stub
 +  9.41%   ​18.145 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  8.39%   ​16.173 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​672503-0!canonical and timestamp 20181024020913 and revision id 23879874
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
10078-lanzarana-largeni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)