User Tools

Site Tools


10166-laranja-da-terra-la-gi

Laranja da Terra là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 456,985 km², dân số năm 2007 là 10724 người, mật độ 23,47 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10166-laranja-da-terra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)