User Tools

Site Tools


10167-laranjal-do-jari-la-gi

Laranjal do Jari là một đô thị thuộc bang Amapá, Brasil. Đô thị này có diện tích 29699 km², dân số năm 2007 là 37194 người, mật độ 1,25 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10167-laranjal-do-jari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)