User Tools

Site Tools


10170-laranjeiras-la-gi

Laranjeiras là một đô thị thuộc bang Sergipe, Brasil. Đô thị này có diện tích 163,4 km², dân số năm 2007 là 23923 người, mật độ 146,41 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10170-laranjeiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)