User Tools

Site Tools


10212-laupen-qu-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10212-laupen-qu-n-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Laupen</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Quận  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr class="​mw-empty-elt"/></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của Laupen"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Karte_Bezirk_Laupen.png/​250px-Karte_Bezirk_Laupen.png"​ width="​250"​ height="​229"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Karte_Bezirk_Laupen.png/​375px-Karte_Bezirk_Laupen.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Karte_Bezirk_Laupen.png/​500px-Karte_Bezirk_Laupen.png 2x" data-file-width="​944"​ data-file-height="​864"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Laupen trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​23.944%;​left:​52.009%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Laupen"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Laupen"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Laupen</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​15px-Flag_of_Switzerland.svg.png"​ width="​15"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​23px-Flag_of_Switzerland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Switzerland.svg/​30px-Flag_of_Switzerland.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Thụy Sĩ</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Bang</​th><​td>​
 +Bản mẫu:​Country data Bang Bern</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Laupen</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +88 km<​sup>​2</​sup>​ (34 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(1999)<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +14.189</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +160/​km<​sup>​2</​sup>​ (420/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CET (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CEST (UTC+2)</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Quận <​b>​Laupen</​b>​ (tiếng Đức: <​i><​span lang="​de">​Amtsbezirk Laupen</​span></​i>;​ tiếng Pháp: <​i><​span lang="​fr">​District de Laupen</​span></​i>​) là một đơn vị hành chính cũ của Thụy Sĩ. Quận này thuộc bang Bern. Quận có diện tích 88 km², dân số theo thống kê của cục thống kê Thụy Sĩ năm 1999 là 14189 người. Thủ phủ đóng ở Laupen. Mã bưu chính là 213.<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Sau ngày 1 tháng 1 năm 2010, quận này sát nhập vào hạt Bern-Mittelland,​ thuộc vùng lãnh thổ Bern-Mittelland.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Statistik SchweizƯ</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Switzerland Districts”. Statoids. Ngày 10 tháng 10 năm 2005<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 5 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ALaupen+%28qu%E1%BA%ADn%29&​amp;​rft.btitle=Switzerland+Districts&​amp;​rft.date=5+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fych.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Berne-coat_of_arms.svg/​20px-Berne-coat_of_arms.svg.png"​ width="​20"​ height="​25"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Berne-coat_of_arms.svg/​30px-Berne-coat_of_arms.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Berne-coat_of_arms.svg/​40px-Berne-coat_of_arms.svg.png 2x" data-file-width="​603"​ data-file-height="​763"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết bang Bern của Thụy Sĩ  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181014193244
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.388 seconds
 +Real time usage: 0.471 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2975/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21526/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2342/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1184/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.185/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.02 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 434.122 ​     1 -total
 + ​58.95% ​ 255.920 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​40.50% ​ 175.828 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​28.39% ​ 123.257 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-de
 +  8.42%   ​36.554 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.43%   ​27.927 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  5.18%   ​22.468 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.86%   ​21.114 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  4.81%   ​20.882 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  3.94%   ​17.095 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1340347-0!canonical and timestamp 20181014193244 and revision id 40804802
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
10212-laupen-qu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)