User Tools

Site Tools


10213-laurentino-la-gi

Laurentino là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 79,506 km², dân số năm 2007 là 5483 người, mật độ 70,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10213-laurentino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)