User Tools

Site Tools


10216-lauro-de-freitas-la-gi

Lauro de Freitas là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 59,905 km², dân số năm 2007 là 145831 người, mật độ 2434,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10216-lauro-de-freitas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)