User Tools

Site Tools


10217-lauro-m-ller-la-gi

Lauro Müller là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 271 km², dân số năm 2007 là 13700 người, mật độ 50,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10217-lauro-m-ller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)