User Tools

Site Tools


10218-lavras-da-mangabeira-la-gi

Lavras da Mangabeira là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 947,957 km², dân số năm 2007 là 29719 người, mật độ 31,35 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10218-lavras-da-mangabeira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)