User Tools

Site Tools


10243-lebon-r-gis-la-gi

Lebon Régis là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 990,74 km², dân số năm 2007 là 11735 người, mật độ 13,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10243-lebon-r-gis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)