User Tools

Site Tools


10291-leoberto-leal-la-gi

Leoberto Leal là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 291 km², dân số năm 2007 là 3348 người, mật độ 11,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10291-leoberto-leal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)