User Tools

Site Tools


10408-lic-nio-de-almeida-la-gi

Licínio de Almeida là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 785,417 km², dân số năm 2007 là 11080 người, mật độ 14,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10408-lic-nio-de-almeida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)