User Tools

Site Tools


10415-lima-campos-la-gi

Lima Campos là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 321,932 km², dân số năm 2007 là 11373 người, mật độ 35,33 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10415-lima-campos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)