User Tools

Site Tools


10427-limnomedusa-macroglossa-la-gi

Limnomedusa macroglossa là một loài ếch thuộc họ Alsodidae. Nó là đại diện duy nhất của chi Limnomedusa. Loài này phân bố ở Argentina, Brasil, Uruguay, và có thể cả Paraguay.

Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, đồng cỏ nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới vùng ngập nước hoặc lụt theo mùa, sông ngòi, vùng đồng cỏ, và rừng trước đây suy thoái nghiêm trọng. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống.

  • Dữ liệu liên quan tới Limnomedusa macroglossa tại Wikispecies
  • Phương tiện liên quan tới Limnomedusa macroglossa tại Wikimedia Commons
  • Silvano, D., Garcia, P., Kwet, A., Segalla, M.V., Langone, J. & Baldo, D. 2004. Limnomedusa macroglossa. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 22 tháng 7 năm 2007.
10427-limnomedusa-macroglossa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)