User Tools

Site Tools


10430-limoeiro-do-ajuru-la-gi

Limoeiro do Ajuru là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1490,172 km², dân số năm 2007 là 23284 người, mật độ 15,63 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10430-limoeiro-do-ajuru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)