User Tools

Site Tools


10431-limoeiro-do-norte-la-gi

Limoeiro do Norte là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 751,535 km², dân số năm 2007 là 52827 người, mật độ 70,29 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10431-limoeiro-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)