User Tools

Site Tools


10440-lind-ia-do-sul-la-gi

Lindóia do Sul là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 195,056 km², dân số năm 2007 là 4560 người, mật độ 23 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10440-lind-ia-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)