User Tools

Site Tools


10447-linhares-la-gi

Linhares là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 3501,604 km², dân số năm 2007 là 117624 người, mật độ 33,59 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10447-linhares-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)