User Tools

Site Tools


10474-livramento-de-nossa-senhora-la-gi

Livramento de Nossa Senhora là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 2267,021 km², dân số năm 2007 là 40709 người, mật độ 18 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10474-livramento-de-nossa-senhora-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)