User Tools

Site Tools


10547-lu-s-correia-la-gi

Luís Correia là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1071,276 km², dân số năm 2007 là 26178 người, mật độ 24,44 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10547-lu-s-correia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)