User Tools

Site Tools


10549-lu-s-eduardo-magalh-es-la-gi

Luís Eduardo Magalhães là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 4018,778 km², dân số năm 2007 là 25378 người, mật độ 6,31 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10549-lu-s-eduardo-magalh-es-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)