User Tools

Site Tools


10550-lu-s-gomes-la-gi

Luís Gomes là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 166,637 km², dân số năm 2007 là 9810 người, mật độ 57,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10550-lu-s-gomes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)