User Tools

Site Tools


10556-lucas-do-rio-verde-la-gi

Lucas do Rio Verde là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 3659,859 km², dân số năm 2016 là 59436 người, mật độ 16,31 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10556-lucas-do-rio-verde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)