User Tools

Site Tools


10562-lucr-cia-la-gi

Lucrécia là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 30,935 km², dân số năm 2007 là 3404 người, mật độ 110 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10562-lucr-cia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)