User Tools

Site Tools


10566-luga-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10566-luga-la-gi [2018/11/07 17:12]
127.0.0.1 external edit
10566-luga-la-gi [2019/01/07 07:17] (current)
thaoit
Line 54: Line 54:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<header class="​the-article-header">​ 
 +<h1 class="​the-article-title cms-title">​V&​igrave;​ sao ứng dụng truy xuất nguồn gốc h&​agrave;​ng h&​oacute;​a ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng th&​ocirc;​ng dụng?</​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<p class="​the-article-summary cms-desc">​H&​agrave;​ng thật giả lẫn lộn khiến người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng bối rối. Kh&​ocirc;​ng muốn tiền mất tật mang nhưng kh&​ocirc;​ng phải ai cũng biết ph&​acirc;​n biệt ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c. Khi đ&​oacute;,​ <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​m&​atilde;​ vạch l&​agrave;​ giải ph&​aacute;​p hiệu quả</​a>​.</​p>​ 
 +<div class="​the-article-body cms-body">​ 
 +<​p>​Mang đến nhiều lợi &​iacute;​ch cho cả người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng lẫn doanh nghiệp, m&​atilde;​ QR v&​agrave;​ c&​aacute;​c ứng dụng qu&​eacute;​t m&​atilde;​ trở n&​ecirc;​n ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng phổ biến bởi những l&​yacute;​ do dưới đ&​acirc;​y.</​p>​ 
 +<​h3>​Đ&​aacute;​p ứng nhu cầu người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng</​h3>​ 
 +<​p>​Theo xu thế ph&​aacute;​t triển của thị trường, b&​ecirc;​n cạnh y&​ecirc;​u cầu ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng cao về chất lượng h&​agrave;​ng h&​oacute;​a,​ người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng c&​ograve;​n muốn biết nhiều hơn về qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh sản xuất, đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i,​ vận chuyển đến b&​agrave;​y b&​aacute;​n tr&​ecirc;​n kệ, đặc biệt l&​agrave;​ những mặt h&​agrave;​ng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm, dược phẩm. Khi đ&​oacute;,​ việc truy xuất nguồn gốc dần trở th&​agrave;​nh ti&​ecirc;​u chuẩn bắt buộc v&​igrave;​ những lợi &​iacute;​ch thực tế m&​agrave;​ n&​oacute;​ mang lại.</​p>​ 
 +<​p>&​ldquo;​Biết miếng thịt, mớ rau m&​igrave;​nh ăn h&​agrave;​ng ng&​agrave;​y được lấy từ nguồn n&​agrave;​o l&​agrave;​ chưa đủ, t&​ocirc;​i c&​ograve;​n muốn biết thực phẩm đ&​oacute;​ đ&​atilde;​ được nu&​ocirc;​i trồng thế n&​agrave;​o,​ h&​agrave;​m lượng ra sao, c&​oacute;​ nhiễm chất cấm g&​igrave;​ kh&​ocirc;​ng. Thể n&​ecirc;​n t&​ocirc;​i lu&​ocirc;​n ưu ti&​ecirc;​n mua c&​aacute;​c sản phẩm c&​oacute;​ tem truy xuất để đảm bảo sức khỏe gia đ&​igrave;​nh&​rdquo;,​ chị Ho&​agrave;​i Anh (Thanh Xu&​acirc;​n,​ H&​agrave;​ Nội) cho biết.</​p>​ 
 +<​p>​Để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, một c&​aacute;​ch l&​agrave;​m đ&​atilde;​ được nhiều doanh nghiệp tr&​ecirc;​n thế giới &​aacute;​p dụng l&​agrave;​ m&​atilde;​ h&​oacute;​a th&​ocirc;​ng tin sản phẩm, m&​agrave;​ phổ biến hơn cả l&​agrave;​ m&​atilde;​ QR (Quick Response - m&​atilde;​ phản hồi nhanh).</​p>​ 
 +<table class="​picture"​ align="​center">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<td class="​pic"><​img style="​display:​ block; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto;" title="​V&​igrave;​ sao ứng dụng truy xuất nguồn gốc h&​agrave;​ng h&​oacute;​a ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng th&​ocirc;​ng dụng? h&​igrave;​nh ảnh 1 " src="​https://​znews-photo.zadn.vn/​w660/​Uploaded/​wyhktpu/​2017_10_11/​ff.jpg"​ alt="​Vi sao ung dung truy xuat nguon goc hang hoa ngay cang thong dung? hinh anh 1" width="​500"​ height="​332"​ /></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<td class="​pCaption caption">​M&​atilde;​ QR l&​agrave;​ phương ph&​aacute;​p phổ biến để truy xuất nguồn gốc h&​agrave;​ng h&​oacute;​a.&​nbsp;<​em>​Ảnh</​em>:​ tongdaivnpt24h</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +<​p>​M&​atilde;​ QR hai chiều c&​oacute;​ thể lưu giữ h&​agrave;​ng ngh&​igrave;​n k&​yacute;​ tự. Nhờ vậy, QR dễ d&​agrave;​ng m&​atilde;​ h&​oacute;​a mọi dữ liệu trực tuyến. Khi đ&​oacute;,​ bằng smartphone c&​oacute;​ kết nối Internet v&​agrave;​ đ&​atilde;​ c&​agrave;​i ứng dụng qu&​eacute;​t m&​atilde;​ QR, người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng c&​oacute;​ thể tra cứu th&​ocirc;​ng tin chi tiết về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm, đảm bảo kh&​ocirc;​ng rơi v&​agrave;​o cảnh tiền mất tiền mang khi mua phải h&​agrave;​ng giả, h&​agrave;​ng nh&​aacute;​i k&​eacute;​m chất lượng. Bởi th&​ocirc;​ng tin trả về từ m&​atilde;​ QR đều được cung cấp trực tiếp bởi doanh nghiệp sản xuất. Một số loại tem c&​ograve;​n mang th&​ocirc;​ng tin cảnh b&​aacute;​o nếu sản phẩm c&​oacute;​ nguy cơ bị l&​agrave;​m giả hoặc đ&​atilde;​ được b&​aacute;​n.</​p>​ 
 +<​p>​Đứng từ g&​oacute;​c độ người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng,​ ủng hộ sản phẩm d&​aacute;​n tem truy xuất nguồn gốc l&​agrave;​ c&​aacute;​ch bảo vệ quyền lợi của ch&​iacute;​nh m&​igrave;​nh. Bởi khi người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng đ&​ograve;​i hỏi v&​agrave;​ sẵn s&​agrave;​ng chi nhiều hơn cho những sản phẩm an to&​agrave;​n,​ chất lượng th&​igrave;​ doanh nghiệp sẽ chủ động sản xuất "​sạch"​ để đ&​aacute;​p ứng nhu cầu của thị trường. Th&​ecirc;​m v&​agrave;​o đ&​oacute;,​ t&​igrave;​nh trạng h&​agrave;​ng giả, k&​eacute;​m chất lượng sẽ từng bước được ngăn chặn. Bởi mỗi sản phẩm đều được d&​aacute;​n một m&​atilde;​ ri&​ecirc;​ng. Một khi đ&​atilde;​ được b&​aacute;​n ra, tem sẽ bị hủy v&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng thể t&​aacute;​i sử dụng cho mục đ&​iacute;​ch l&​agrave;​m nh&​aacute;​i.</​p>​ 
 +<​h3>​Bảo vệ uy t&​iacute;​n doanh nghiệp</​h3>​ 
 +<​p>​Từ g&​oacute;​c độ doanh nghiệp, &​aacute;​p dụng tem truy xuất nguồn gốc đem đến nhiều lợi &​iacute;​ch. Thứ nhất, t&​iacute;​nh cạnh tranh của sản phẩm d&​aacute;​n tem truy xuất sẽ cao hơn c&​aacute;​c sản phẩm c&​ugrave;​ng loại. Thứ hai, d&​aacute;​n tem cho ph&​eacute;​p truy xuất đầy đủ th&​ocirc;​ng tin sản xuất v&​agrave;​ ph&​acirc;​n phối sản phẩm l&​agrave;​ c&​aacute;​ch doanh nghiệp khẳng định sự minh bạch v&​agrave;​ uy t&​iacute;​n của m&​igrave;​nh,​ x&​acirc;​y dựng h&​igrave;​nh ảnh đ&​aacute;​ng tin cậy trong l&​ograve;​ng người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng.</​p>​ 
 +<​p>​Ngo&​agrave;​i ra, tem truy xuất sẽ l&​agrave;​ h&​agrave;​ng r&​agrave;​o bảo vệ uy t&​iacute;​n sản phẩm v&​agrave;​ doanh nghiệp trước nạn h&​agrave;​ng giả, h&​agrave;​ng nh&​aacute;​i nhờ th&​ocirc;​ng tin ch&​iacute;​nh thống được cung cấp 2 chiều. Về l&​acirc;​u d&​agrave;​i,​ doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian, chi ph&​iacute;,​ c&​ocirc;​ng sức giải quyết c&​aacute;​c vấn đề li&​ecirc;​n quan đến h&​agrave;​ng giả; đồng thời n&​acirc;​ng cao hiệu quả quản l&​yacute;​ nhờ c&​aacute;​c tiện &​iacute;​ch khi &​aacute;​p dụng c&​ocirc;​ng nghệ n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +<table class="​picture"​ align="​center">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<tr style="​height:​ 615px;">​ 
 +<td class="​pic"​ style="​height:​ 615px;"><​img title="​V&​igrave;​ sao ứng dụng truy xuất nguồn gốc h&​agrave;​ng h&​oacute;​a ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng th&​ocirc;​ng dụng? h&​igrave;​nh ảnh 2 " src="​https://​znews-photo.zadn.vn/​w660/​Uploaded/​wyhktpu/​2017_10_11/​20171006_152051.jpg"​ alt="​Vi sao ung dung truy xuat nguon goc hang hoa ngay cang thong dung? hinh anh 2" width="​526"​ height="​395"​ /></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<tr style="​height:​ 18px;">​ 
 +<td class="​pCaption caption"​ style="​height:​ 18px;">​Người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng kiểm tra m&​aacute;​y lọc nước ch&​iacute;​nh h&​atilde;​ng bằng ứng dụng qu&​eacute;​t m&​atilde;​.</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +<​p>​Tuy nhi&​ecirc;​n hiện nay, một số doanh nghiệp đang tự l&​agrave;​m tem v&​agrave;​ c&​ocirc;​ng bố th&​ocirc;​ng tin m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng được tổ chức n&​agrave;​o chứng nhận. Do vậy, ở nhiều cửa h&​agrave;​ng thực phẩm sạch, mặc d&​ugrave;​ c&​oacute;​ <a href="​http://​knstech.net">​m&​atilde;​ QR</​a>​ để kiểm tra nhưng người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng chưa ho&​agrave;​n to&​agrave;​n tin v&​agrave;​o những th&​ocirc;​ng tin tr&​ecirc;​n m&​atilde;​. Khi đ&​oacute;,​ một đơn vị thứ ba uy t&​iacute;​n đứng ra l&​agrave;​m cầu nối giữa doanh nghiệp v&​agrave;​ người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng l&​agrave;​ điều cần thiết.</​p>​ 
 +<​p>​Hiểu được mong muốn n&​agrave;​y,​ VNPT đ&​atilde;​ cho ra đời VNPT Check. Ứng dụng gi&​uacute;​p nhận biết h&​agrave;​ng giả bằng c&​ocirc;​ng nghệ in v&​agrave;​ qu&​eacute;​t tem ti&​ecirc;​n tiến, gi&​uacute;​p bảo vệ uy t&​iacute;​n doanh nghiệp v&​agrave;​ hỗ trợ người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng x&​aacute;​c thực nguồn gốc, ph&​acirc;​n biệt h&​agrave;​ng thật, giả mỗi khi mua sắm.</​p>​ 
 +<table class="​picture"​ align="​center">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<td class="​pic"><​img src="​https://​znews-photo.zadn.vn/​w660/​Uploaded/​wyhktpu/​2017_10_11/​check5.jpg"​ alt="​Vi sao ung dung truy xuat nguon goc hang hoa ngay cang thong dung? hinh anh 3" width="​601"​ height="​877"​ /></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<td class="​pCaption caption">​Th&​ocirc;​ng tin truy xuất từ VNPT Check được trả về m&​aacute;​y của người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng.&​nbsp;<​em>​Ảnh</​em>:​ VNPT</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +<​p>​Với VNPT Check, người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng dễ d&​agrave;​ng <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​qu&​eacute;​t m&​atilde;​ QR</​a>​ để truy xuất th&​ocirc;​ng tin chi tiết về h&​agrave;​ng h&​oacute;​a định mua, gồm: nguồn gốc sản phẩm, gi&​aacute;​ b&​aacute;​n,​ số l&​ocirc;​ v&​agrave;​ doanh nghiệp sản xuất. Người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng sẽ được cảnh b&​aacute;​o khi sản phẩm c&​oacute;​ nguy cơ bị l&​agrave;​m giả hoặc hết hạn sử dụng. Ngo&​agrave;​i ra, người thường xuy&​ecirc;​n sử dụng VNPT Check c&​ograve;​n c&​oacute;​ thể tiếp cận nhanh tới c&​aacute;​c ch&​iacute;​nh s&​aacute;​ch khuyến m&​atilde;​i của doanh nghiệp.</​p>​ 
 +<​p>​Nhờ ưu điểm ph&​ugrave;​ hợp với mọi mặt h&​agrave;​ng,​ tem điện tử VNPT Check v&​agrave;​ ứng dụng qu&​eacute;​t m&​atilde;​ đi k&​egrave;​m c&​oacute;​ thể &​aacute;​p dụng cho h&​agrave;​ng h&​oacute;​a đắt tiền lẫn thực phẩm h&​agrave;​ng ng&​agrave;​y. Hiện tại, C&​ocirc;​ng ty Dược phẩm H&​agrave;​ Tĩnh, Dược phẩm HPC Pharma, g&​agrave;​ đồi Y&​ecirc;​n Thế, vải Lục Ngạn, Vua Tỏi L&​yacute;​ Sơn, m&​aacute;​y lọc nước Karofi... đang tin d&​ugrave;​ng VNPT Check cho c&​aacute;​c sản phẩm ch&​iacute;​nh h&​atilde;​ng của m&​igrave;​nh.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ right;">​Giang Minh Nguyệt</​p>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
10566-luga-la-gi.txt · Last modified: 2019/01/07 07:17 by thaoit