User Tools

Site Tools


10572-luiz-alves-la-gi

Luiz Alves là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 260,079 km², dân số năm 2007 là 8986 người, mật độ 35 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10572-luiz-alves-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)