User Tools

Site Tools


10601-luzi-nia-la-gi

Luziânia là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 3961,536 km², dân số năm 2007 là 187262 người, mật độ 47,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10601-luzi-nia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)