User Tools

Site Tools


10602-luzil-ndia-la-gi

Luzilândia là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 704,433 km², dân số năm 2007 là 24257 người, mật độ 34,43 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10602-luzil-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)