User Tools

Site Tools


10651-m-m-ngang-la-gi

Bone: Mỏm ngang
Processustransversusvertebrae.PNG
đốt sống cổ. (Mỏm ngang được ghi chú ở góc trên bên phải.)
Gray90.png
đốt sống lưng. (Mỏm ngang được ghi chú ở trung tâm.)
Latin processus transversus vertebrae
Gray's subject #20 97

Mỏm ngang (la. processus transversus) của đốt sống, có 2 mỏm ngang từ cung đốt sống chạy ngang ra 2 bên. Chúng có vai trò gắn kết các cơ và dây chằng.

Mục lục

 • 1 Hình ảnh
 • 2 Tham khảo
 • 3 Tài liệu
 • 4 Liên kết ngoài
 • Diab, Mohammad (1999). Lexicon of Orthopaedic Etymology. Taylor & Francis. ISBN 90-5702-597-3. 
 • Platzer, Werner (2004). Color Atlas of Human Anatomy, Vol. 1: Locomotor System (ấn bản 5). Thieme. ISBN 3-13-533305-1. 
 • Trịnh Xuân Đàn (2008). Giải phẫu học. tập 2. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 
 • Hình giải phẫu: 02:01-10 tại Giải phẫu người trực tuyến, Trung tâm y tế ngoại ô SUNY
 • Hình giải phẫu: 18:02-01 tại Giải phẫu người trực tuyến, Trung tâm y tế ngoại ô SUNY
 • Bản mẫu:WaynesburgAnatomicModel
 • Atlas giải phẫu đại học Michigan back_bone28

Bản mẫu:Gray's Bản mẫu:Spine


Bản mẫu:Musculoskeletal-stub

10651-m-m-ngang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)