User Tools

Site Tools


10668-m-y-nh-360-la-gi

Cơ chế thu nhận ảnh của máy ảnh 360 độ với 2 gương:
1. Máy ảnh
2. Kính trên
3. Kính dưới
4. "Điểm đen"
5. Field of View (light blue)

Trong nhiếp ảnh, máy ảnh toàn phương hay máy ảnh 360 độ là một loại máy ảnh có thị trường 360 độ trong mặt phẳng nằm ngang hoặc có thị trường bao quát một phần gần như hình cầu. Các máy ảnh này có nhiều ứng dụng quan trọng trong các lĩnh vực cần có độ qua sát bao quát không gian rộng, như ảnh toàn cảnh hoặc sử dụng cho các robot.

10668-m-y-nh-360-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)