User Tools

Site Tools


10673-ma-ambara-la-gi

Maçambara là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 1682,821 km², dân số năm 2007 là 4413 người, mật độ 2,62 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
10673-ma-ambara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)