User Tools

Site Tools


10678-maca-ba-la-gi

Macaíba là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 512,487 km², dân số năm 2007 là 63333 người, mật độ 123,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10678-maca-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)