User Tools

Site Tools


10690-machados-la-gi

Machados là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 45,124 km², dân số năm 2007 là 10628 người, mật độ 235,53 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10690-machados-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)