User Tools

Site Tools


10756-macieira-la-gi

Macieira là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 260,072 km², dân số năm 2007 là 1760 người, mật độ 6,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10756-macieira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)