User Tools

Site Tools


10774-madre-de-deus-la-gi

Madre de Deus là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 11,141 km², dân số năm 2007 là 15432 người, mật độ 1385,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10774-madre-de-deus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)