User Tools

Site Tools


10779-mafra-santa-catarina-la-gi

Mafra là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 1404,206 km², dân số năm 2007 là 51014 người, mật độ 36,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10779-mafra-santa-catarina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)