User Tools

Site Tools


10781-magalh-es-barata-la-gi

Magalhães Barata là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 324,788 km², dân số năm 2007 là 7961 người, mật độ 24,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10781-magalh-es-barata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)