User Tools

Site Tools


10817-major-sales-la-gi

Major Sales là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 31,971 km², dân số năm 2007 là 3095 người, mật độ 96,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10817-major-sales-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)