User Tools

Site Tools


10818-major-vieira-la-gi

Major Vieira là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 525,988 km², dân số năm 2007 là 6596 người, mật độ 12,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10818-major-vieira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)