User Tools

Site Tools


10899-mampituba-la-gi

Mampituba là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 157,875 km², dân số năm 2007 là 2926 người, mật độ 18,53 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
10899-mampituba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)