User Tools

Site Tools


10905-manacapuru-la-gi

Manacapuru là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 7329,23 km², dân số năm 2007 là 79531 người, mật độ 10,85 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
10905-manacapuru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)