User Tools

Site Tools


10934-mannophryne-la-gi

Mannophryne là một chi động vật lưỡng cư trong họ Aromobatidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 15 loài và 73% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

 • Mannophryne caquetio Mijares-Urrutia & Arends-R., 1999
 • Mannophryne collaris (Boulenger, 1912)
 • Mannophryne cordilleriana La Marca, 1994
 • Mannophryne herminae (Boettger, 1893)
 • Mannophryne lamarcai Mijares-Urrutia & Arends, 1999
 • Mannophryne larandina (Yústiz, 1991)
 • Mannophryne leonardoi Manzanilla, La Marca, Jowers, Sánchez & García-París, 2007
 • Mannophryne neblina (Test, 1956)
 • Mannophryne oblitterata (Rivero, 1984)
 • Mannophryne olmonae (Hardy, 1983)
 • Mannophryne orellana Barrio-Amorós, Santos & Molina, 2010
 • Mannophryne riveroi (Donoso-Barros, 1965)
 • Mannophryne speeri La Marca, 2009
 • Mannophryne trinitatis (Garman, 1888)
 • Mannophryne trujillensis Vargas Galarce & La Marca, 2007
 • Mannophryne urticans Barrio-Amorós, Santos & Molina, 2010
 • Mannophryne venezuelensis Manzanilla, Jowers, La Marca & García-París, 2007
 • Mannophryne vulcano Barrio-Amorós, Santos & Molina, 2010
 • Mannophryne yustizi (La Marca, 1989)
10934-mannophryne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)