User Tools

Site Tools


10935-manoel-em-dio-la-gi

Manoel Emídio là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1618,951 km², dân số năm 2007 là 5361 người, mật độ 3,31 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10935-manoel-em-dio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)