User Tools

Site Tools


10939-manoel-vitorino-la-gi

Manoel Vitorino là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 2400,228 km², dân số năm 2007 là 16470 người, mật độ 6,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10939-manoel-vitorino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)