User Tools

Site Tools


10945-manten-polis-la-gi

Mantenópolis là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 320,75 km², dân số năm 2007 là 10540 người, mật độ 32,86 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10945-manten-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)