User Tools

Site Tools


10992-marata-zes-la-gi

Marataízes là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 135,402 km², dân số năm 2007 là 31129 người, mật độ 229,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10992-marata-zes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)