User Tools

Site Tools


11000-marcel-ndia-la-gi

Marcelândia là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 12294,144 km², dân số năm 2007 là 14080 người, mật độ 1,15 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11000-marcel-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)